Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑΛ
            Μετά την αναστάτωση που έχει δημιουργήσει η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει άμεσα την τάξη μαθητείας στα ΕΠΑΛ και εν όψη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΜΕ Χανίων οφείλουμε να καταθέσουμε την άποψή μας.
            Όλοι γνωρίζουμε ότι η μαθητεία αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των μαθητών της τεχνικής εκπαίδευσης και αφορά την αμειβόμενη και ασφαλισμένη παροχή εργασιακής εμπειρίας στους απόφοιτους μαθητές των ΕΠΑΛ. Ταυτόχρονα, η απόφαση αυτή του Υπουργείου βρίσκεται σε συμφωνία με τα αιτήματα του κλάδου όπως αυτά εκφράστηκαν μέσα από τις Θέσεις και Προτάσεις της ΟΛΜΕ για το «Νέο Σχολείο» – «Νέο Λύκειο», Γενικό – Τεχνολογικό, 20/05/2011 και Απόφαση Γ.Σ. Προέδρων, 8/6/2006 :
  1. να συγκεντρώνεται σε ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης με πιο ενιαία δομή,
  2. να μεταφέρει την επιλογή επαγγέλματος και την εξειδίκευση του μαθητή σε πιο ώριμη ηλικία,
  3. να δίνει διέξοδο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  4. να προσφέρει πρακτική άσκηση με ασφάλιση και αμοιβή και μια εποπτευόμενη και οργανωμένη επαφή με την εργασία σε ενήλικες μαθητές που είναι ήδη κάτοχοι του απολυτηρίου Λυκείου.
            Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μέτρο σε θετική κατεύθυνση και αφορά την  σύνδεση των αποφοίτων ΕΠΑΛ με την εργασία, την περαιτέρω ειδίκευσή τους σε ένα εποπτευόμενο περιβάλλον παράλληλα με θεωρητική στήριξη από το σχολείο και κυρίως  την εξασφάλιση αμοιβής, ασφαλιστικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων υγείας στους μαθητευόμενους και το ότι ο χρόνος παραμονής στην εργασία θεωρείται συντάξιμος και υπολογίζεται ως χρόνος για απόκτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.
            Υπάρχουν όμως και κάποιες ανησυχίες σε κρίσιμα θέματα τα οποία οφείλουμε να αναδείξουμε και να καλέσουμε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσες λύσεις όπως αυτές εκφράστηκαν και με απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜ, όπως :
·        Η συνολική επιτυχία του όλου εγχειρήματος
·        Η εξασφάλιση ότι η μαθητεία δεν θα διολισθήσει σε στεγνή κατάρτιση, σε σχολείο της αγοράς και ότι θα  χρησιμοποιηθούν οι μαθητευόμενοι ως πηγή φτηνής και ευέλικτης εργασιακής δύναμης για την αντικατάσταση εργαζομένων και θέσεων εργασίας.
            Τονίζουμε λοιπόν την ανάγκη, οι συνάδελφοι και οι σύλλογοι των ΕΠΑΛ να εντείνουν τις προσπάθειες και την επαγρύπνησή τους ώστε να αποκλειστούν αρνητικά αποτελέσματα και πιθανές παρεκκλίσεις από τον αρχικό στόχο.
Ζητούμε:
·        Να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι μαθητευόμενοι σε επιχειρήσεις για αντικατάσταση εργαζομένων
·        Να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι μαθητευόμενοι ως κυλιόμενο προσωπικό για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης (π.χ. ποσόστωση σε μεγάλες επιχειρήσεις).
·        Να δοθούν κίνητρα για την μόνιμή πρόσληψη των μαθητευομένων στις επιχειρήσεις μετά το τέλος της μαθητείας (π.χ. μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ) 
·        Να μην καταστρατηγηθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που θα εμπλακούν στις διαδικασίες του 4ου έτους,
·        Να διασαφηνιστεί άμεσα το πρόγραμμα σπουδών των μαθητευομένων στα ΕΠΑΛ και να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα.
·        Να εφαρμοστεί με απόλυτο τρόπο η εποπτεία, ο έλεγχος των αναλυτικών προγραμμάτων, των φύλλων έργου και των κατευθύνσεων στο περιεχόμενο της μαθητείας, που πρέπει να δοθούν από το ΙΕΠ και το ΥΠΠΕΘ.
·        Να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών, καθώς και  άμεση χρηματοδότηση για καλύτερα εργαστήρια και εξοπλισμό στα ΕΠΑΛ και ΕΚ.
·        Να υπάρξει καθολική συμμετοχή των αποφοιτησάντων ΕΠΑΛ στο 4 έτος.
·        Να γίνει σαφής ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του 4ου έτους .
·        Να αυξηθούν οι μέχρι στιγμής 7 ειδικότητες που εντάσσονται στη μαθητεία, μέχρι να συμπεριληφθούν όλες οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ
·        Να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις και ο τρόπος πιστοποίησης για απόφοιτους του 4ου έτους, καθώς και η σωστή προετοιμασία προπαρασκευαστικών μαθημάτων πριν την πιστοποίηση από εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ με αμοιβή.

            Τα παραπάνω πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει σε όφελος των μαθητών και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης

            Τέλος, καταγγέλλουμε το προεδρείο του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων γιατί δεν απέστειλε έγκαιρα, ως όφειλε, την απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ στα σχολεία και τους συναδέλφους, προφανώς λόγω της διαφωνίας της πλειοψηφίας του ΔΣ, με αυτή την απόφαση.Αδέσμευτη Ομάδα Καθηγητών

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας - Συνθέτουμε τις απόψεις μας - Διατηρούμε την αυτονομία μας